Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument „Zásady ochrany osobných údajov“ (ďalej len „pravidlá“) predstavuje pravidlá používania stránky – https://libhof.sk/ (ako aj ich variácie https://libhof.sk/) (ďalej len „prevádzkovateľ“) ) osobné údaje Používateľa, ktoré môže Prevádzkovateľ vrátane všetkých osôb patriacich do rovnakej skupiny ako Prevádzkovateľ získať o Používateľovi pri používaní ktorejkoľvek zo stránok, služieb, služieb, programov, produktov alebo služieb Prevádzkovateľa Prevádzkovateľa (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako Stránka) a počas vykonávania Prevádzkovateľom akékoľvek dohody a zmluvy s Užívateľom. Súhlas Používateľa s Pravidlami, ktorý vyjadril v rámci vzťahov s jednou z uvedených osôb, sa vzťahuje na všetky ďalšie uvedené osoby.

Používanie Stránky znamená bezpodmienečný súhlas Používateľa s týmito Pravidlami a s podmienkami spracúvania jeho osobných údajov, ktoré sú v nich uvedené; v prípade nesúhlasu s týmito podmienkami by sa mal Používateľ zdržať používania stránky.

Všeobecná politika

1.1. Tieto zásady sú neoddeliteľnou súčasťou verejnej ponuky (ďalej len „ponuka“) zverejnenej a / alebo dostupnej na internete na adrese: https://libhof.sk/privacy-policy/, ako aj ďalších dohôd uzavretých s Užívateľ, pokiaľ je to výslovne uvedené v jeho podmienkach.

1.2. Táto politika je vypracovaná v súlade s federálnym zákonom „O osobných údajoch“ č. 152 z 27. júla 2006, ako aj s ostatnými regulačnými právnymi aktmi Ruskej federácie v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a je uplatniteľná na všetky osobné údaje, ktoré môže Prevádzkovateľ získať od Používateľa, ktorý je účastníkom občianskoprávnej zmluvy.

1.3. Prevádzkovateľ má právo vykonávať zmeny v týchto Zásadách. Pri vykonávaní zmien je v záhlaví Pravidiel uvedený dátum poslednej aktualizácie redakcie. Nová verzia Zásad nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke, pokiaľ nová verzia Zásad neustanovuje inak.

1.4. Na túto politiku sa budú vzťahovať zákony Ruskej federácie vrátane výkladu jej ustanovení a postupu pri ich prijímaní, výkone, zmene a ukončení.

2. Osobné údaje používateľov spracovávané webom

2.1. Osobnými údajmi v týchto zásadách sa rozumejú:

2.1.1. Informácie poskytnuté samotným používateľom pri registrácii (vytvorení účtu) alebo v procese používania stránky, vrátane osobných údajov používateľa. Informácie vyžadované stránkou sú označené zvláštnym spôsobom. Ďalšie informácie poskytuje užívateľ podľa svojho uváženia;

2.1.2. Údaje, ktoré sa automaticky prenášajú na stránku počas ich používania pomocou softvéru nainštalovaného v zariadení používateľa, vrátane adresy IP, údajov súborov cookie, informácií o prehliadači používateľa (alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sa na stránku pristupuje), technické špecifikácie vybavenie a softvér používaný používateľom, dátum a čas prístupu na stránku, adresy požadovaných stránok a ďalšie podobné informácie;

2.1.3.informácie o Používateľovi, ktorých spracúvanie je upravené v podmienkach používania Stránky.

2.2. Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie spracované počas používania stránky. Stránka nekontroluje a nezodpovedá za spracovanie informácií webmi tretích strán, na ktoré môže Používateľ kliknúť na odkazy dostupné na Stránke.

2.3. Stránka neoveruje presnosť osobných údajov poskytnutých používateľom a nie je schopná posúdiť jej spôsobilosť na právne úkony.

3. Účel spracúvania osobných údajov Používateľov

3.1. Stránka zhromažďuje a ukladá iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb alebo plnenie dohôd a zmlúv s používateľom, pokiaľ zákon neustanovuje povinné uchovávanie osobných údajov po dobu stanovenú zákonom.

3.2. Webové stránky spracúvajú osobné údaje používateľa na nasledujúce účely:

3.2.1. Identifikácia strany v rámci služieb, dohôd a zmlúv so stránkou;

3.2.2. poskytovanie používateľovi prispôsobených služieb a služieb, ako aj vykonávanie dohôd a zmlúv;

3.2.3. zasielanie oznámení, žiadostí a informácií týkajúcich sa používania Stránky, plnenia dohôd a zmlúv, ako aj spracovania žiadostí a aplikácií od Používateľa;

3.2.4. zlepšovanie kvality Stránky, pohodlia jej používania pre Používateľa, vývoj nových služieb a služieb;

3.2.5. zacielenie reklamných materiálov;

3.2.6. vykonávanie štatistických a iných štúdií na základe anonymizovaných údajov.

4. Podmienky spracúvania osobných údajov Používateľov a ich prenos tretím stranám

4.1. Pokiaľ ide o osobné údaje používateľa, zachováva sa ich dôvernosť, s výnimkou prípadov, keď používateľ dobrovoľne poskytuje informácie o sebe na účely všeobecného prístupu k neobmedzenému počtu ľudí.

4.2. Webová stránka má právo na prenos osobných údajov Používateľa tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:

4.3.1. Používateľ s takýmito krokmi súhlasil;

4.3.2. Prevod je nevyhnutný na použitie určitej služby používateľom alebo na vykonanie konkrétnej dohody alebo zmluvy s používateľom;

4.3.3. Prenos je nevyhnutný pre fungovanie a funkčnosť samotnej Stránky;

4.3.4. Prevod stanovujú ruské alebo iné príslušné právne predpisy v rámci postupu stanoveného zákonom;

4.3.5. Takýto prevod sa uskutočňuje ako súčasť predaja alebo iného prevodu podniku (úplne alebo čiastočne), zatiaľ čo nadobúdateľ je prevedený na všetky povinnosti týkajúce sa dodržiavania podmienok tejto politiky v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré dostal;

4.3.6. S cieľom zabezpečiť možnosť ochrany práv a oprávnených záujmov Webových stránok alebo tretích strán v prípadoch, keď Používateľ poruší Zmluvu s používateľom Webových stránok, tieto Zásady alebo dokumenty obsahujúce podmienky používania konkrétnych služieb;

4.3.7. V dôsledku spracovania osobných údajov používateľa ich odosobnením sa získavajú anonymné štatistiky, ktoré sa prenášajú tretej strane na účely výskumu, výkonu práce alebo poskytovania služieb v mene stránok.

5. Zmena a vymazanie osobných údajov. Povinné ukladanie údajov.

5.1. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť (aktualizovať, doplniť) ním poskytnuté osobné informácie alebo ich časť kontaktovaním Stránky prostredníctvom kontaktov v sekcii „Kontakty“.

5.2. Práva ustanovené v ustanovení 5.1. týchto zásad môže byť obmedzená v súlade s požiadavkami zákona. Medzi také obmedzenia môže napríklad patriť povinnosť stránky ukladať informácie, ktoré boli používateľom zmenené alebo vymazané po dobu stanovenú zákonom, a preniesť tieto informácie v súlade s legislatívne stanoveným postupom štátnemu orgánu.

6. Spracovanie osobných údajov pomocou cookies a počítadiel

6.1. Cookies prenášané Webom na zariadenie Používateľa a vybavenie Používateľa na Web môžu byť použité Webom na poskytovanie Užívateľovi personalizovaných služieb, na zacielenie reklám, ktoré sa mu zobrazujú, na štatistické a výskumné účely , ako aj na vylepšenie Stránky.

6.2. Užívateľ si je vedomý, že vybavenie a softvér, ktorý používa na návštevu webových stránok na internete, môže mať funkciu zákazu činnosti cookies (pre akékoľvek stránky alebo pre určité stránky), ako aj mazania predtým prijatých cookies.

6.3. Prevádzkovateľ má právo preukázať, že poskytovanie konkrétnej služby alebo služby je možné len za podmienky, že je prijímanie a prijímanie cookies povolené používateľom.

6.4. Štruktúru súboru cookie, jeho obsah a technické parametre určuje web a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.

6.5. Počítadlá uverejnené na Stránke môžu byť použité na analýzu cookies používateľa, na zhromažďovanie a spracovanie štatistických informácií o používaní stránky, ako aj na zabezpečenie zdravia stránky ako celku alebo najmä ich jednotlivých funkcií. Technické parametre činnosti meračov určuje web a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.

7. Ochrana osobných údajov používateľa osobne

7.1. Stránka prijíma potrebné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, zmenou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj pred inými nezákonnými činmi tretích strán, ktoré s nimi súvisia.

8. Úprava zásad ochrany osobných údajov

8.1. Stránka má právo vykonávať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pri zmenách v aktuálnom vydaní je uvedený dátum poslednej aktualizácie. Nová verzia Zásad nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia, pokiaľ nová verzia Zásad neustanovuje inak. Aktuálne vydanie je neustále k dispozícii na stránke https://libhof.sk/privacy-policy/

9. Kontakty a otázky týkajúce sa osobných údajov

9.1. Používateľ je oprávnený zasielať všetky návrhy, otázky, žiadosti a ďalšie odvolania týkajúce sa týchto zásad a použitia jeho osobných údajov na e-mailovú adresu: info@libhof.com

Dátum zverejnenia: 20.05.2020